ࡱ> ] RRLbjbj::8Xd(\Xd(\ vvvvv8<;;;;;;;$6>@b<!v<vv4<<&&&X vv;&;&&78p˙渓V#7;R<0<7NAV#rC(88NA\C$v8&<<$<<CR <: S^ W\bumiu^wNsfPQhs^wNstx[eku 98.04.01Ock 99.03.25Ock 100.03.15Ock 101.04.03Ock 102.01.18Ock N0Od (N)99t^3g22eS^Ye WW[,{09933094702_Qt0 (N)101t^3g7eS^Ye WW[,{10133014800_Qt0 ( N)102t^1g10eS^Ye-NW[,{10232136500_Qt0 N0vv (N)O2x[uNGWa|vU\ o|vx[uT[o0 (N)NlQhc oRx[unY|vT Nv|^y0 ( N)NlQs^lQcklQve_ txwckPQvx[u0 N0U[YTgbT 1u!hwdNSƖN YT1uN NNhD}b (N)[wNh[wgc>miQMONh (N)Ye+^NhN^Nt^}}N+^NhTN T0mQt^}}N+^ NS [gp SYe+^gc>miQMONh ( N)L?eNhYeR;NN0x[R;NN0=~R;NN0\;NN (V)WLyf;QD}w NSU[ V0[el (N)3uˊnj~^wNs_NsNpTsbumib>~,{N T0bumib>~v TBf GRHQkeb>~ v TBfQkxex[b>~0Qv TBfk6qb>~ b>~NOGR_N T0 ( N)PQhs^wNsSLx[u(Wx[g(W 0e 00 0݅e 00 0yx[buR 00\O 00 0Ԛ 0I{v SRYe0hQ WT#~^Ye@\bYeU0,g !hbIeQuS1\x[!h;NKN!hgQz g*Qpuhs( g_NsN [) xbM^pbumi=~s}xeKN NRKNN0 1.,{NkRx(WTvxQ2^4 TPxNSR,{Nk[ xQ N TvKN,{N T2NpckS vQpPS0_NsN N_(W TNv 2.zvvxeI{e,gNsvNxeBf Yr,{N Tps N^wNs_ ;N GR1urv,{N T^܈KNYzvvxe'Ye,gNsvNxeBf dckSY vQNv,{N TORxeؚNOpPS^ vQ,{N TNORxeؚNO__cQPS^0 3.z@bl\v NvQSRKNk'`ꌺp;N ˊTbD}wTSR8eQ x[!h}z NKNi}i0OU\vflk ݅e^Yezv[W[k e^ Y \k@bl\v gNUOu N;NUMOKNT{p;N0 00004.Ԛ^c&{T,g^ԚNsRё3uˊnj~0 (V)^wNsSPQhs^wNs_NsNPSrs_N N_͑0 N0b>~{ (N)Nb>~^wNsNVt^}TTO10 N0mQt^}TTO300 (N)PQhs^wNs 1.NYe0S^Ye@\;NS!hgQKNzp;N l'`vkGR NNc0 1 RxeScwQԚ_Nsx[uY TKNNsr0Nsv0 2 Y_NsN_pWԚ'` NjDwQ_Nsx[uY TKNNsr FO_RGRbJS{0 2.cT^%RUNg*Qb>~{ Y g TRKN`b_ GRNPxN,{N*Q ob>~{0Ndk^c0}U[YTg Ta ReQb>~R0 1 N T^%Rv TR N^ T^KN,{NvNk 2 v T^%Rv TR N T^KN,{NvNk 3.kYpho'` GR NNR0 4.(1)zP}gS gyr*Q0*Qx0sO\OKNNs GRyr*QI{ Te,{N T0 *QI{I{ Te,{N T0sO\OI{ Te,{ N T Odk^c0 \ez P}g gNUOu N;NUMOvT{p;N0 (2)yr*Q0*Qx0sO\O(T;NUMONs T1zc^pn)TNsrs NsNxe NS1NBf GRyr*Q0*Qx0sO\OTNs[rsNsNxe zl[vQ T!k_(1u PNcQPOInje) QO,{Nޞ,{ NKN [{b>~0g!qPOInjeGRO,{Nh,{ N,{V>k,{Nv Ut0 5.uR\OU\I{ T!hgQz0 6.SR N Tvvx[u=~MzRv TBf GRNru@bSRvv,{N *QoKNNsrcRxe_k=~MzRؚNO0 7.&{T,g^ԚNsRё3uˊnj~{$(*.268Ϸχχs_K_K7'hELfh.w5B*OJPJQJo(ph'hELfh7.45B*OJPJQJo(ph'hELfhz5B*OJPJQJo(ph'hELfhV\5B*OJPJQJo(ph/hELfhLn5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh^5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhE5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhm 5B*CJOJPJQJaJo(ph8D P , x 2 l n :d^: dWD`d 0dWD`0gd 1dWD`1gddgdt$a$gdT$a$gd.w $da$gdtCH űŝŝņ^G//hELfhe5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfheB*CJOJPJQJaJo(phNhELfhV\B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph'hELfh7.45B*OJPJQJo(ph'hELfhzf 5B*OJPJQJo(ph'hELfhz5B*OJPJQJo(ph'hELfh.w5B*OJPJQJo(ph$hELfh.w5B*OJPJQJph   " $ , 6 8 B D F H P R ^ l x ϷϷϷϷϷϟϟ矷oX,hELfhB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhtCH5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhgJ5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhe5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh9J5B*CJOJPJQJaJo(ph r   6 8 > B zbKzbz3z/hELfhc75B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhS B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhQ5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhS 5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhi5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhiB*CJOJPJQJaJo(phNhELfhV\B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph X 6~(n$dTdVDWDR^T`gd& pdVDD^pgdTptTdVDWDR^T`gdP :d^:gdX :d^:gdcr<d:d^: $(ҪҒx^F./hELfhy5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh^5B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfhV\5>*B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh^5>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(phNhELfhV\B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh N;B*CJOJPJQJaJo(ph (4>|緟qW=&,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph2hELfhV\5>*B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfhE5>*B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhcr<B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh^5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhcr<5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhQv5B*CJOJPJQJaJo(ph"$DJѺ飺ss[C/hELfhVg5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhq\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhR[5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh^5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh^B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhN5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhNB*CJOJPJQJaJo(phJNRTlv|ϸrZrC,,hELfh:_B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhN^;B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhi5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhVgB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh^B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhN5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhVg5B*CJOJPJQJaJo(ph $(bd$&8錣u[A2hELfh&5>*B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh=5>*B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh&B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh N;B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhN^;B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhQv5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhPB*CJOJPJQJaJo(ph:2np~*ZrdVDWD^r`gd >tDdVDWD^`Dgd@S adWD`agdj `dWD``gd>Jd:d^:dgdM pdVDD^pgdTptTdVDWDR^T`gd#m8:Nlx|̵r[C1#hELfhM5B*CJPJo(ph/hELfhM5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh N;B*CJOJPJQJaJo(ph)hELfh&B*CJOJPJQJaJph,hELfh*JB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh#mB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh&B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh&5>*B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh >t5>*B*CJOJPJQJaJo(ph (*0246@Ht|ɱlDNhELfh 4B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfhEB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhcr<B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhM5B*CJOJPJQJaJo(ph#hELfhM5B*CJPJo(ph#hELfhD5B*CJPJo(ph#hELfhf#)5B*CJPJo(ph |~|eK3/hELfh>J>*B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh>J5>*B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh>JB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhN^;B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhEB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(phNhELfhV\B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r &*0:<>@PRZ`~͵͞oWWoWooW?oo/hELfh%5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhKv5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhWT5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhWTB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhj5B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfhj5>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhj>*B*CJOJPJQJaJo(ph*Vb,NPһҤvaLa?hELfh7<B*o(ph(hELfhDB*CJOJPJQJo(ph(hELfh>JB*CJOJPJQJo(ph,hELfhDB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh%B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh>JB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhN^;B*CJOJPJQJaJo(ph$XfRJ$dVDWD&^`a$gd $dWD^`a$gd $dWD^`a$gdrTxdWD ^x`gdTptd `dWD``gd% xdWD`xgdTptPZ\d"$xz.ֿ֓~gOgOgOgOgO9+hELfhD5B*CJOJPJQJo(ph/hELfhrT5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhrT5B*CJOJPJQJaJph(hELfhDB*CJOJPJQJo(ph(hELfh N;B*CJOJPJQJo(ph,hELfhDB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh>JB*CJOJPJQJaJo(ph(hELfh>JB*CJOJPJQJo(ph(hELfh7<B*CJOJPJQJo(ph.02HJ^@@iR:8 /hELfhrz5B*CJOJPJQJaJo(phU/hELfhq\5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhq\B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhUB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh B*CJOJPJQJaJo(ph(hELfh B*CJOJPJQJo(ph(hELfhV\B*CJOJPJQJo(ph(hELfh7<B*CJOJPJQJo(ph(hELfhN^;B*CJOJPJQJo(ph(hELfh%B*CJOJPJQJo(ph e_hQ Wk N}b>~{0#~^}kN#~^}b>~{0 8.x[uSRKNkl\#~^gQR@S'`z vQb>~{e_ g #~^hQ@Sz N#~^}b>~bJS{!q#~^hQ@Sz GRN#~^}b>~{0 N b>~{e_ !hgQz,{N T,{N T,{ N T,{V T4R3R2R1RS^z,{N T,{N T,{ N T,{V T,{N T,{mQ T*QI{18R16R14R12R10R8R6R hQ Wz,{N T,{N T,{ N T,{V T,{N T,{mQ T,{N T,{kQ T,{]N TNdk ^c42R40R38R36R34R32R30R28R26R mQ0[ge_SBf (N),{NkR[ 1.bumiu0[wL3uˊ[g0 2.}N+^[gvܕIf_ cQPxN TU(1^3 T) 1uYeRU[ gxnj~-N ScNkg*Qb>~{0 2. N T^%Rv TR N^ T^KN,{NvNk0 3. T^%Rv TR N T^KN,{NvNk ;,gh# TPOInjeq_,gN;QD} T\O0 DNN S^ W\bumiu 0PQhs^wNs 0ch s}^_Y T^%R%e %݅e %yx[buR\O %ԚwQԚN_ cN=| T ;,gh# TPOInjeN;QD} T\O0 S^ W\bumiu 0PQhs^wNs 0ch s}^_Y T^%R%e %݅e %yx[buR\O %ԚwQԚN_ cN=| T ;,gh# TPOInjeN;QD} T\O0 DN N S^ W\bumiu 0PQhs^wNs 0URh ^%R% e % ݅e % yx[buR\O % Ԛ 3uˊmQt^ s ^_ Y T ,{N7_Rxe,{N7_Rxe,{ N7_Rxe!hgQzhQ^zhQ Wz=~D; 1.Ykb>~-N ScNkg*Qb>~{0 2. N T^%Rv TR N^ T^KN,{NvNk0 3. T^%Rv TR N T^KN,{NvNk ;,gh# TPOInjeN;QD} T\O0   @R@@@,AFAHARATAWlkd$$If9l4 t0,"6R44 layt[ H $d$Ifa$d$dWD^`a$gd~u)$dWD^`a$gdq\ @P@R@*A,A2ADAFAHARAvA締r[C,,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph,hELfh1JB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhwB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhUB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhPB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh1J5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhq\5B*CJOJPJQJaJo(ph TA\AdAlAtAvA|AAJ>> $d$Ifa$kd$$If\9 l t0,"6R44 layt[ H$d$Ifa$gd>JAAAAAMB $$1$Ifa$kd0$$If\9 l t0,"6R44 layt[ H $d$Ifa$vAAAAAAA B BBBBbBҺҍxkS<)$hELfhw>B*OJPJQJo(ph,hELfhw>5B*CJ$OJPJQJaJ$ph/hELfhw>5B*CJ$OJPJQJaJ$o(phhELfhV\B*o(ph)hELfhV\B*CJ$OJPJQJaJ$ph)hELfhV\B*CJOJPJQJaJph/hELfhV\5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfh>J5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph AAAAAAAAAww $d$Ifa$$d$Ifa$gd>Jlkd$$IfH!," t0,"644 layt[ HAAA $d$Ifa$kd[$$IfR֞9$ ! t0,"644 layt[ HAAAAAB B $d$Ifa$ B BB dkd$$If֞9$ ! t0,"644 layt[ HBBB"B*B2B:BBBJBRBZBbBs```````s$d$IfXD2a$gd N;$d$IfXD2a$gdw>lkd$$IfL&& t0&644 laytH $d$Ifa$ bBhBnBpBxBBBBBBBBBBBBBBBC`C @dVDWD^ `@gd( :d^:gdxdFfe $d$Ifa$Ff$d$IfXD2a$gdw>bBlBnBpBBBBBBJCLCPCԿybK6K(hELfhxB*CJOJQJaJo(ph,hELfhxB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(phhELfh9}B*o(phhELfhV\B*o(ph)hELfhw>B*CJ$OJPJQJaJ$ph,hELfhw>B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph)hELfhw>B*CJOJPJQJaJph$hELfhw>B*OJPJQJo(ph/hELfhw>5B*CJOJPJQJaJo(ph PCRCVC^ClCvCzCCCDD4D6DFDJDDDҺs[sCs,C,hELfhnB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhn5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh(5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhxB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhx5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh}6I5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh(5B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh(B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh}6IB*CJOJPJQJaJo(ph`CzCCC6DDDDDDDDDDDDE0dWD8^0`$dWD^`a$gdf#)$dWD^`a$gdndVDWD^`gdx :d^:gdx >dVDWD^ `>gdPDDDDDDDDDDDDDDζnV?(,hELfh}6IB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh-JB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh-J5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh#m5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhw5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh-5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhw5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfhx5>*B*CJOJPJQJaJo(ph DDEE EE&E6E8E>EҩyayI1/hELfh5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhE5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhV\5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhU5B*CJ$OJPJQJaJ$o(phQhELfhU5B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfh "uB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh#mB*CJOJPJQJaJo(ph EE6EEEEEEE $$Ifa$$Ifdgd$a$gdU>EDEFEREXE\EhEtEEEEEEEEEEEEEζpXpM6,hELfhV\B*CJ OJPJQJaJ o(phhELfhV\B*ph/hELfhI3>*B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\>*B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhI3B*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh5B*CJOJPJQJaJo(ph2hELfh5>*B*CJOJPJQJaJo(phEEEEEEEFF FFFFF&F.F0F8F:FBFDFLFNFVF^F`FhFjFrFtF|F~FFFFFGG,G.GBGȱu/hELfh 5B*CJOJPJQJaJo(phhELfhV\B*o(ph,hELfhB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhS>B*CJOJPJQJaJo(phhELfhV\B*ph,hELfhV\B*CJ OJPJQJaJ o(ph)hELfhV\B*CJ OJPJQJaJ ph(EEFFFF^JDDD$If$qqd$If]q^qa$kd $$If\-}O         t0644 laFF F FFFYHBBB$If$qq$If]q^qa$kdB $$If4   \-}O   t0   644 laf4FFFFFFYHBBB$If$qq$If]q^qa$kd $$If4   \-}O  t0   644 laf4FFF F"F$FYHBBB$If$qq$If]q^qa$kd $$If4   \-}O  t0   644 laf4$F&F0F2F4F6FYE???$If$qqd$If]q^qa$kd{ $$If4   \-}O  t0   644 laf46F8F:FF@FYE???$If$qqd$If]q^qa$kd4 $$If4   \-}O  t0   644 laf4@FBFDFFFHFJFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd $$If4   \-}O  t0   644 laf4JFLFNFPFRFTFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd$$If4   \-}O  t0   644 laf4TFVF`FbFdFfFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd_$$If4   \-}O  t0   644 laf4fFhFjFlFnFpFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd$$If4   \-}O  t0   644 laf4pFrFtFvFxFzFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd$$If4   \-}O    t0   644 laf4zF|F~FFFFYE???$If$qqd$If]q^qa$kd$$If4   \-}O    t0   644 laf4FFFFYE?$If$qqd$If]q^qa$kdm$$If4   \-}O    t0   644 laf4FFFF,G.G^G`GhGGGzoom`mm[[$a$ &d P gd WD^`gdS>gdS>kd4$$If40-O   "   t0644 laf4 BGFG^G`GfGhG~GGGGG™{cKc3/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhV\5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhE5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhU5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph:hELfhUB*ehfHo(phq &rQhELfhU5B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &rhELfhB*o(ph/hELfh 5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhEdd5B*CJOJPJQJaJo(ph GGGGGGGGGGGGGJHvHHHHHHHHHHHHHHHHHI\IIIx`/hELfhV\5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfh#5B*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhE5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfh#5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph'hELfhV\5B*OJPJQJo(ph)hELfhV\B*CJOJPJQJaJph,hELfhV\B*CJOJPJQJaJo(ph"GGGGGGG $$Ifa$GGGG600$Ifkd$$If  ֈ H4> <    8  8      t0  644 laGGGG||$If|kd$$If  0> <  n  t0  644 laGGJHvHxHHHHHHHHvnni````` $$Ifa$$a$$a$gd# &d P |kd$$If  0> <  n  t0  644 la HHHHH-''$IfkdL$$If  ֈ H4> <    8  8      t0  644 la $$Ifa$HHII||$If|kdB$$If  0> <  n  t0  644 laII\IIIIIIIvgggbZ$a$gd >tgdU0dWD8^0` &d P |kd$$If  0> <  n  t0  644 laIIIIIIIIJJ JJhP8 8 /hELfhd5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hELfhd5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfh >t5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhE5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph/hELfhU5B*CJ$OJPJQJaJ$o(phNhELfh >tB*CJOJPJQJaJehfHo(phq &rQhELfhU5B*CJOJPJQJaJehfHo(phq &r,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph IIJJ JHJte$IfWD2`gddukd$$Ifu0L% !0&64 ah $Ifgdd $If^gddJJ J(J,J.JFJHJJJLJNJVJζjSH1,hELfh >tB*CJ OJPJQJaJ o(phhELfh >tB*ph,hELfhdB*CJOJPJQJaJo(ph/hELfhd5B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph2hELfhd5>*B*CJ$OJPJQJaJ$o(ph2hELfh r&5>*B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hELfh r&5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hELfhd5B*CJ OJPJQJaJ o(ph2hELfhd5>*B*CJ OJPJQJaJ o(ph HJJJLJNJXJ^JhJnJxJ~Jvjjjjjj $$Ifa$gd >t $Ifgd >t WD`gddukdU$$Ify0L% !0&64 ah VJXJfJhJvJxJ~JJJJJJJJJJJJJJJJKKKKK(K*K8K:KHKJKXK\K^KlKKKKKKKKKKKLȱ,hELfhB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfh >tB*CJOJPJQJaJo(ph,hELfhUB*CJOJPJQJaJo(phhELfh >tB*ph,hELfh >tB*CJ OJPJQJaJ o(ph)hELfh >tB*CJ OJPJQJaJ ph/~JJ%kd$$If֞-p0 H!  C    8   8  t0!644 laJJJJJJJJ $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tJJ kd$$If4   ֞-p0 H! C   8  8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qq$If]q^qa$gd >tJJ kd$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qq$If]q^qa$gd >tJJ kdr$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qq$If]q^qa$gd >tJJ kd$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tJJ kdP!$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tJJ kd"$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4JJJJJJJJ $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tJK kd.$$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4KKKKK K KK $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tKK kd%$$If4   ֞-p0 H!C 8 8 t0   !644 laf4KKKK K"K$K&K $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >t&K(K kd '$$If4   ֞-p0 H!C  8  8 t0   !644 laf4(K*K,K.K0K2K4K6K $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >t6K8K kd($$If4   ֞-p0 H!C    8 8 t0   !644 laf48K:KK@KBKDKFK $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tFKHK kd*$$If4   ֞-p0 H!C    8 8 t0   !644 laf4HKJKLKNKPKRKTKVK $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tVKXK kd+$$If4   ֞-p0 H!C    8 8 t0   !644 laf4XK^K`KbKdKfKhKjK $Ifgd >t$qqd$If]q^qa$gd >tjKlKK dpgd28kd*-$$If4֞-p0 H!  C    8   8  t0!644 laf4KKL L6L:LLBLDLHLJLPLRLųhELfjhELfU#h28h28CJOJPJQJaJo(h r&h285OJPJQJo('hELfh285B*OJPJQJo(ph,hELfh28B*CJOJPJQJaJo(ph 61h2P:pN^;. A!n"n#n$n%S $$IfU!vh#v3:V t0,"6R54yt[ H$$IfU!vh#v#v#v#v:V t0,"6R5555yt[ H$$IfU!vh#v#v#v#v:V t0,"6R5555yt[ H|$$If!vh#v,":V H t0,"65,"yt[ H$$If!vh#v#v#v:V R t0,"655yt[ H$$If!vh#v#v#v:V t0,"655yt[ H$$Ifh!vh#v&:V t0&65&aytH$$Ifh!v h#v #v :V 4Z t0&6+ 5 5 aytw>/kd$$If4Z L0 lP"&` t0&6((((44 laytw>$$Ifh!v h#v #v :V 4 t0&6+ 5 5 aytw>/kd$$If4 L0 lP"& t0&6((((44 laytw>$$If!vh#v#v#v #v:V t06555 5/ $$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5/ f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5/ f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5/ f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5/ f4$$If!vh#v#v#v #v:V 4 t0   6)v+,555 5/ f4$$If!vh#v#v":V 4 t06)v,55"/ f4$$If!vh#v<#v#v8#v#v :V t0  65<55855 / / / / / $$If!vh#v<#vn:V t0  65<5n/ / / / $$If!vh#v<#vn:V t0  65<5n/ / / / $$If!vh#v<#v#v8#v#v :V t0  65<55855 / / / / / $$If!vh#v<#vn:V t0  65<5n/ / / / $$If!vh#v<#vn:V t0  65<5n/ / / / $$Ifh!vh#v#v !:V u0&655 !44 ah$$Ifh!vh#v#v !:V y0&655 !44 ah$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V t0!655C5558558/ / / / / / / / / / / / / / / {$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4m$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / f4{$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / / f4$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / / / f4$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / / / f4$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0   !6)v+,55C5558558/ / / / / / / / / / / / f4$$If!vh#v#vC#v#v#v8#v#v8:V 4 t0!6)v,55C5558558/ / / / / / / / / / / / / / / f4sSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&j$EPC^8 \$EPC^8 \sSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&jsSdAO&js2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nHsH tHD`D gQe1$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ -k=W[WFi@F h\ 9r G$CJaJ&/1& N^;>\ W[CQKHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V{#N8aq-*lHqýj73wmGo 1?&8k#DHi2t~#/ |H:1ш 'Ͽ_{f1GDr`@ ;/J& >!\".B-?7tm͍`unn0/9^6^W*qjҩd Ҕo[m@w. 濼ƹ˟WԿvW=Z <@)mj($_CJ9X6ݶ׭Η(#M,@)$vlGh Jq7A10\(2?O-4k !ჄLD_=~<_޹ԑan/_ʎ:_>}K;V o>] ='|\f,Ld7臈xQ, 3Df& 16up/LX<#mr.-iƖ]#Ĉ.$p5$}gThD ۈUŨmm|`"@Bsh*PdsGDh#ٛ%2=Ɣ9!fs1jI?bO.E&2ds1#l?Q4a{$u|J9wys7*FV+:e+ĒsۛJj@ =H|Ⱥ:YVuR"pdHNv4vYo`t{t?}^j4ȷ*[uq6GҞQ֝CgvaPکGW=MB8w2L` R6NGDM`_t1sg8lհշiˆj(MSH, ~6"EWG̽b;V MHh$Š z0YHu tH eNl x(z]̷M4* Xf.n\\]ZjiVn& xx^ruhi˔d(|PZKڿ8nnUh+Æ[)P24i#xh1B$Ꮳ,6ap%:DDġ$jrYh4Dq+@N,:I#I7G#<zڵ> Ue~|dSHw/:{t\FPb~(8$h ̄lY+i.DUC8;.)\IyFGe1kj!7½lzPnuƮ{&˞iv3fXXk!M;|*ݫ[_h>!,~ A̠&˰; <4 M+ +qzu:&u6RU*C`CS{T6!9ӄ4ܛ%?j~'畽B7˹XhJ0*駗.5&Zm;5`Q,yE\})laR^*zyV-W*\Tv[s^xN-W)AΫ$Z=WJWm:^|+Oc uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ) (J8|P.@vAbBPCDD>EEBGGIJVJLRL (+235689HIQSUr TAAAAA BBbB`CEEFFF$F6F@FJFTFfFpFzFFFGGGGHHIIHJ~JJJJJJJJJJJJJJJKKK&K(K6K8KFKHKVKXKjKKRL ')*,-./0147:;<=>?@ABCDEFGJKLMNOPRTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopq@ @H 0( 0( B S ?\^%'hjuvyz{|~ !79EXZ[\jlmns!CLOPQUtv!2| 8:@ABFS\^`bcdhop!/1O^l (6<=>HSat(3P    % ( - 0 4 6 : ; > ? B C F G J K N O R S V W Z [ l m n u |   % , M R  C E N d g } % , < G T V \ ^ e g n t {   ' + / 3 7 ; @ D !#$&*ghkamTg1 4 \ ` k % T d {  # & ' !#$&*abccddeegh||   # % R \ ] e m | }  *W:{C]5#kU(Fn.=F8S\ƃ7[Fu!6|2!^`!o(sH  ^` hH0  ^ ` hH. l ^l ` hH. L ^L` hH0 , ^,` hH.  ^ ` hH. ^` hH0 ^` hH.# 0 ^ `0o(() ^` hH0 ^` hH.  ^ ` hH.  ^ ` hH0 z z ^z ` hH. Z Z^Z` hH. : :^:` hH0 ^` hH.# 0 ^ `0o(() ^` hH0 ^` hH.  ^ ` hH.  ^ ` hH0 z z ^z ` hH. Z Z^Z` hH. : :^:` hH0 ^` hH.#0^`0o(0 ^` hH0 ^` hH. ^` hH. ` ` ^` ` hH0 @ @ ^@ ` hH.  ^ ` hH. ^` hH0 ^` hH.# 0 ^ `0o(() ^` hH0 ^` hH.  ^ ` hH.  ^ ` hH0 z z ^z ` hH. Z Z^Z` hH. : :^:` hH0 ^` hH.# 0 ^ `0o(() ^` hH0 ^` hH.  ^ ` hH.  ^ ` hH0 z z ^z ` hH. Z Z^Z` hH. : :^:` hH0 ^` hH.# 0 ^ `0o(() ^` hH0 ^` hH.  ^ ` hH.  ^ ` hH0 z z ^z ` hH. Z Z^Z` hH. : :^:` hH0 ^` hH..=7[6|F8SU(C]5#W"L    \"    k    n    6*    K =    H    ^6rTS .EZ=9{ m zf fN(z!P PKl@SH<ZU{ B&a& r&f#)~u)i +-^0RD2I3 47.4c728 8 N;N^;>A<Dm<cr<S>w> 8?L@ZsBkDzLD[ HtCH}6IgJRKK5LA6L0QWT\TUC3[Y[^oE^:_dEddefELfa=gVgY#i@biLn|lq >tTpt "uMDuKvQvwxoyrza~q~cOL{"p9t#zDru-+#md]oR[ O@T >R D-= 9} ""knLQyPY4;q\=8?N9Jz>X@5Ti$Z>C ,.w`%Vb1JYV>JMwx[0: s9*JNcjKV\*n(S -J$#IZe{7<@ )@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial/M jwiԚG |0New Gulim^-NўԚC(e0}fԚPMingLiUA$BCambria Math 1hxAg7SXG !?!),.:;?]}  " % & ' 2 t%00 0 0 00000013468:<>@BDOPQRTUVWZ\^ \]d([{ 5 0 0 00000579;=?ACY[][nn 2qHP?Y2!xx SS^,@S Wl\x[]NASNx[t^^UserjannetaguAN)T~1 4  ; C \ e *... //*/:/ J/ Z/j/ z/ / / ////// 00*0:0 J0Z0 i Z'`IZ'(    Oh+'0 $0 P \ h t(x_UذϦpǤEQGǦ~UserNormaljannet3Microsoft Office Word@@8yr8@xޥX@ȸ ՜.+,0 X`t| p  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry F0 渓Data tj01TableCWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q